Algemene voorwaarden Hoeve de Eik

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen Hoeve de Eik Zeeland E.Z., tevens handelend onder de naam Hoeve de Eik en Koper.

 

Inhoud

Deze voorwaarden zijn samengesteld als volgt:

1: De Algemene artikels welke op alle betrekkingen met derde van toepassing zijn.

2: De Toevoegingen welke op betrekkingen met derde van toepassing zijn, betrekking hebbende voor de volgende specifieke diensten en producten:

 1. Paarden (Fok, Opfok en stalling)
 2. Honden

 

Artikel 1 – Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Verkoper: Hoeve de Eik, gevestigd aan Graspeel 49 te Zeeland (5411LB), geregistreerd in het handelsregister onder nummer 77388658.

Koper: de wederpartij van Verkoper bij een Overeenkomst;

Overeenkomst: de Overeenkomst waarbij de Verkoper zich verplicht tot het leveren van een dier, product of dienst en de Koper zich verplicht tot betaling van een geldsom.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Algemene onderdelen Toepasselijkheid

2.1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden en Overeenkomsten tussen de Verkoper en Koper(s), respectievelijk hun rechtsopvolgers.

2.1.2 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Koper wordt door Verkoper uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.1.3 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Verkoper en Koper zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

2.1.4 Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover Verkoper deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan Koper heeft bevestigd. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen hebben deze afwijkingen van of aanvullingen op de algemene voorwaarden slechts betrekking op de desbetreffende Overeenkomst.

2.1.5 Verkoper houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden gelden dan ook voor de bestaande Overeenkomst tussen Koper en Verkoper. Wijzigingen worden schriftelijk bekend gemaakt en treden in werking 14 dagen na deze bekendmaking of op een later tijdstip zoals vermeld in de bekendmaking.

 

Artikel 3 – Aanbiedingen

3.1 Algemene onderdelen Aanbiedingen

3.1.1 Indien in een aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte, is Verkoper niet aan deze aanbieding gehouden, bijvoorbeeld als de prijs aanzienlijk lager is dan in de markt gebruikelijk is.

3.1.2 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige Overeenkomsten.

3.1.3 In geval deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst tegenstrijdigheden bevatten, gelden de in de Overeenkomst opgenomen voorwaarden.

3.2 Paarden onderdelen Aanbiedingen

3.2.1 De door Verkoper gemaakte aanbiedingen zijn vrijblijvend en zijn geldig zolang de aanbieding online zichtbaar is en zo lang het aangeboden paard of dienst beschikbaar is.

3.2.2 De prijzen in de genoemde aanbiedingen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege en zijn standaard in euro’s aangegeven, alsmede inclusief specifiek voor de overeenkomst gemaakte kosten, waaronder administratiekosten en dierenartskosten, tenzij anders aangegeven.

3.3 Honden onderdelen Aanbiedingen

3.3.1 De door Verkoper gemaakte aanbiedingen zijn vrijblijvend en zijn geldig zolang de aanbieding online zichtbaar is en zo lang er honden beschikbaar zijn.

 

 

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

4.1 Algemene onderdelen Totstandkoming van de Overeenkomst

4.1.1 De Overeenkomst komt tot stand door een aanbod van Verkoper en de aanvaarding daarvan door Koper. In ieder geval komt de Overeenkomst tot stand op het moment dat de Koper en Verkoper de schriftelijke Overeenkomst beide hebben ondertekend. De Overeenkomst wordt geacht de afspraken juist en volledig weer te geven. Het staat Verkoper vrij te bewijzen dat de Overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.

4.1.2 Indien de aanvaarding van het aanbod mondeling is gedaan, dan wel indien de Overeenkomst (nog) niet getekend retour is ontvangen, wordt de Overeenkomst geacht te zijn tot stand gekomen onder toepassing van deze algemene voorwaarden op het moment dat Verkoper een dier of dienst voor Koper reserveert en/of ter beschikking stelt aan Koper.

 

Artikel 5 – Levering en betaling  

5.1 Algemene onderdelen Levering en betaling

5.1.1 Verkoper levert niet middels verzending, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. In dat geval kan er enkel via een erkend transportbedrijf dat voldoet aan de wet- en regelgeving voor het transport van dieren ingeschakeld worden, op kosten van Koper.

5.1.2 Indien de Overeenkomst wordt aangegaan door twee Kopers tezamen zijn zij ieder hoofdelijk verbonden voor de betaling van het verschuldigde bedrag.

5.1.3 Het is Koper niet toegestaan door hem verschuldigde bedragen aan Verkoper te compenseren met bedragen die hij uit welke hoofde dan ook meent te hebben van Verkoper.

5.1.4 In geval van liquidatie, faillissement, beslag, onder curatele stelling of surseance van betaling van de Koper zijn de vorderingen van Verkoper op Koper onmiddellijk opeisbaar.

5.2 Paarden onderdelen Levering en betaling

5.2.1 Indien sprake is van verkoop van een Paard levert Verkoper aan Koper door het paard in de macht van Koper te brengen.

5.2.2 Indien sprake is van opfok of stalling levert Verkoper aan Koper door de diensten te verlenen zoals overeengekomen in de schriftelijke overeenkomst: Stal overeenkomst.

5.2.3. Verkoper levert geen transport, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. In dat geval kan er enkel via een erkend transportbedrijf dat voldoet aan de wet- en regelgeving voor het transport van dieren ingeschakeld worden, op kosten van Koper.

5.2.4 Betaling van een paard vindt plaats bij het overhandigen van het paard en/of als volgt:

 1. contante betaling bij afgifte van het paard;
 2. betaling per digitaal betaalverzoek bij afgifte van het paard;
 3. (gedeeltelijke) betaling vooraf per bank, indien overeengekomen;
 4. op een andere wijze dan hierboven beschreven, mits uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.

5.3 Honden onderdelen Levering en betaling

5.3.1 Verkoper levert aan Koper door de hond in de macht van Koper te brengen.

5.3.2 Levering vindt nimmer plaats voordat de hond de leeftijd van 7 weken heeft bereikt. Koper is zich hiervan bewust.

5.3.3 Betaling van een hond vindt plaats bij het overhandigen van de hond en/of als volgt:

 1. contante betaling bij afgifte van de hond;
 2. betaling per digitaal betaalverzoek bij afgifte van de hond;
 3. (gedeeltelijke) betaling vooraf per bank, indien overeengekomen;
 4. op een andere wijze dan hierboven beschreven, mits uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.

5.3.4 Indien betaling uitblijft is Verkoper gerechtigd om de hond bij zich te houden tot betaling volledig heeft plaatsgevonden.

5.3.4 Verkoper is bevoegd om een voorschot te vragen indien zij een hond voor Koper reserveert.

 

Artikel 6 – Betalingsvoorwaarden

6.1 Algemene onderdelen Betalingsvoorwaarden

Verkoper kan betaling van een voorschotnota verlangen.

6.1.1 Bezwaren tegen de hoogte van facturen schort de betalingsverplichting niet op.

6.1.2 Indien Koper in gebreke blijft van betaling binnen de termijn, dan is de Koper van rechtswege, zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Koper is dan de wettelijke rente verschuldigd. Indien de Koper een persoon is die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, is Koper een rente verschuldigd van 12% per jaar. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf de dag dat de Koper in verzuim is tot en met de dag van algehele voldoening.

6.1.3 Indien na het verstrijken van de eerste betalingstermijn, zoals vermeld in lid 1, Koper niet of niet volledig aan de betalingsverplichting heeft voldaan, stuurt Verkoper aan Koper een schriftelijke aanmaning ter betaling van het openstaande bedrag binnen een tweede termijn van 7 dagen. Indien Koper binnen deze tweede termijn niet of niet volledig aan de betalingsverplichting heeft voldaan, is Koper zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd. Verkoper hanteert voor de buitengerechtelijke incassokosten de Staffel Buitengerechtelijke Incassokosten.

6.1.4 Indien betaling uitblijft, is Verkoper gerechtigd haar verplichtingen op te schorten.

6.1.5 In geval van overlijden of faillissement van een natuurlijk persoon of liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling in het geval van een niet-natuurlijk persoon, van Koper, zijn de vorderingen van Verkoper op Koper onmiddellijk opeisbaar.

 

6.2 Paarden onderdelen Betalingsvoorwaarden

6.2.1 Indien sprake is van verkoop van een Paard geldt betaling bij afgifte, zoals vermeld in lid 5.2.4.

6.2.2 Indien sprake is van opfok of stalling geldt betaling van het stalgeld bij vooruitbetaling en wel uiterlijk op de eerste dag van de kalendermaand waarop het stalgeld betrekking heeft.

 

6.3 Honden onderdelen Betalingsvoorwaarden

6.3.1 Voor betalingen geldt betaling bij afgifte, zoals vermeld in lid 5.3.3.

 

 

Artikel 7 – Verplichtingen van Koper en Verkoper

7.1 Algemene onderdelen Verplichtingen van Koper en Verkoper

7.1.1 Verkoper is zich bewust van de verantwoordelijkheid die het zorgen voor een dier met zich meebrengt en verklaart dat hij voldoende in staat is om voor een dier te zorgen.

7.1.2 Koper is zich bewust van de verantwoordelijkheid die het zorgen voor een dier met zich meebrengt en verklaart dat hij voldoende in staat is om voor een dier te zorgen.

 

7.2 Paarden onderdelen Verplichtingen van Koper en Verkoper

7.1.2 Koper zal op kosten van koper / verkoper het paard een volledig klinisch en röntgenologisch onderzoek laten ondergaan teneinde eventuele veterinaire bezwaren tegen goedkeuring van het paard tijdig te onderkennen. Koper is gerechtigd zelf een dierenarts hiervoor aan te wijzen mits deze dierenarts is gevestigd binnen een straal van 40 kilometer van de plaats waar het paard is gestald en de keuring in ieder geval een week voor de levering zal plaatsvinden.

 

7.2.1 Verkoper verstrekt aan Koper alle bij hem bekende informatie die van belang is voor de aankoop van een paard. Verkoper geeft algemene informatie over de verzorging en het onderhoud.

7.2.2 gebreken die bij de aankoop aanwezig zijn dient koper voorafgaand

7.3 Honden onderdelen Verplichtingen van Koper en Verkoper

7.3.1 Verkoper verstrekt aan Koper alle bij hem bekende informatie die van belang is voor de aankoop van een hond. Verkoper geeft algemene informatie over de verzorging en het onderhoud.

7.3.2 Verkoper heeft de hond door een dierenarts laten onderzoeken en de gezondheidsverklaring van de hond is opgenomen in het paspoort. Zichtbare gebreken zijn in het paspoort vermeld als deze door de dierenarts zijn vastgesteld.

7.3.3 Eventuele andere zichtbare gebreken die bij aankoop aanwezig zijn dient koper zo spoedig mogelijk te melden, doch binnen 14 dagen na ontvangst van het dier. Laat de koper na om dit te melden, dan vervalt het recht om schade, vervanging of herstel te vorderen.

7.3.4 Het staat Koper vrij om aanvullend onderzoek te doen en de hond te onderwerpen aan een keuring door een dierenarts naar keuze. Deze kosten komen te allen tijde voor Koper.

7.3.5 Verkoper verklaart dat de hond tijdig is geënt, ontwormd en gechipt zoals gebruikelijk is voor zijn leeftijd.

7.3.7 Op verzoek van koper kan verkoper inzage geven in de gegevens van de ouderdieren. Verkoper verstrekt geen kopie van deze gegevens in verband met fraudegevoeligheid.

 

Artikel 8 – Duur van de Overeenkomst en uitvoeringstermijn

8.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de Overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.

8.2 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de Koper Verkoper derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en nakoming te vorderen.

 

Artikel 9 – Garantie

9.1 Algemene onderdelen Garantie

9.2 Paarden onderdelen Garantie

9.2.1 Koper aanvaard het paard in de conditie waarin het paard zich ten tijde van de levering bevindt.

9.2.2 Verkoper biedt geen enkele garantie omtrent de ontwikkeling van het paard als sportpaard. Het risico hiervan komt geheel voor rekening van koper.

9.3 Honden onderdelen Garantie

9.3.1 In beginsel wordt een hond niet door de Verkoper teruggenomen en wordt de koopprijs niet terugbetaald. Dierenartskosten worden niet vergoed.

9.3.2 Verkoper garandeert dat de hond geschikt is voor het gebruik als gezelschapshond en verklaart dat het dier naar zijn weten gezond is, tenzij uit het paspoort anders blijkt. Verkoper heeft Koper geïnformeerd over de veelvoorkomende erfelijke afwijkingen en rasspecifieke informatie door middel van verwijzing naar www.rashondenwijzer.nl. Koper is zich ervan bewust dat er een groter risico is op de afwijkingen die op deze website vermeld worden. Het staat Koper vrij om voor aankoop een gezondheidsonderzoek te

laten uitvoeren op eigen kosten. Er geldt een garantieperiode van 6 maanden. Er is recht op garantie indien het gebrek aanwezig was op het moment van aankoop. Dit dient onderbouwd te worden waarbij Verkoper tegenbewijs kan leveren. Wordt het dier binnen 6 maanden na aankoop (ernstig) ziek, dan dient Koper dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen, bij Verkoper te melden. Verkoper kan Koper adviseren/informeren en indien noodzakelijk, in overleg met Koper een ervaren dierenarts inschakelen om het gebrek te verhelpen/vast te stellen. Is de situatie zodanig spoedeisend dat het leven van het dier direct in gevaar komt, dan mag Koper direct een dierenarts naar eigen keuze inschakelen en Verkoper zo spoedig mogelijk informeren. Het staat Verkoper te allen tijde vrij om een (tegen)onderzoek te laten uitvoeren op eigen kosten.

9.3.3 Wordt het dier na verloop van zes maanden na aankoopdatum ziek, dan dient Koper te bewijzen dat dit gebrek al aanwezig was ten tijde van aankoop. Slechts een dierenartsattest kan als bewijs dienen. Het staat Verkoper te allen tijde vrij om tegenonderzoek te doen en tegenbewijs aan te leveren. Was het gebrek niet aanwezig ten tijde van aankoop, dan is verkoper niet aansprakelijk voor eventuele schade. Gebreken ontstaan door slechte verzorging, verkeerde voeding, geweld of invloeden van buitenaf vallen niet onder de garantie en Verkoper is hiervoor niet aansprakelijk.

9.3.4 Indien blijkt dat de hond ziek was/ een gebrek vertoonde ten tijde van aankoop, zal Verkoper naar keuze van de Verkoper:

 1. de schade van Koper vergoeden tot ten hoogste het aankoopbedrag van de hond, met dien verstande dat de herstelkosten niet onredelijk zijn. Als onredelijke herstelkosten worden o.a. aangemerkt kosten die in rekening gebracht worden terwijl er geen kans is op (volledig) herstel.
 2. een vervangende hond aanbieden aan Koper, indien dit gezien de situatie (o.a. ernst van ziekte/gebrek) redelijk wordt geacht door Verkoper en voor zover een passende hond beschikbaar is, dit ter beoordeling van Verkoper;
 3. de hond terugnemen in onderling overleg. Weigert Koper teruggave van de hond, dan is restitutie van het aankoopbedrag niet mogelijk, gedeeltelijke restitutie is wel mogelijk tot maximaal 50% van het aankoopbedrag en geen recht op herstelkosten.

9.3.5 Als erfelijke ziektes en aangeboren afwijkingen worden in ieder geval de volgende ziektes uitgesloten van garantie: navelbreuk, liesbreuk, cryptorchidie “uitwendig ontbreken van” ‘’een of beide teelballen”, hubertusklauw, korte staart, hartruis, over- of onderbeet en blind- of doofheid.

9.3.6 Koper heeft de verplichting om op correcte wijze voor het dier te zorgen en verplicht zich ertoe om er alles aan te doen om de hond gezond te houden. Koper verklaart dat zij op de hoogte is wat de verzorging van een pup en een volwassen hond inhoudt en verklaart dat het aanschaffen van de hond een bewuste keuze was.

9.3.7 Ziekten of andere gebreken die veroorzaakt zijn door onder andere opzet, grove schuld, nalatigheid, een onoordeelkundige behandeling, slechte of onjuiste voeding, abnormale of onjuiste verzorging, abnormale of gebrekkige leefomstandigheden of gebrek aan tijdige medische behandeling zijn geen gebreken die bij aankoop aanwezig waren en kunnen niet leiden tot aansprakelijkheid van Verkoper.

9.3.8 De garantie heeft geen betrekking op het gedrag en de sociale aspecten van de hond. Verkoper garandeert dat de hond geschikt is als gezelschapshond. Verkoper staat er niet voor in als de hond niet de gewenste kwaliteiten, gedrag of karaktereigenschappen bezig die Koper wenst/verwacht.

9.3.9 Garantie is niet van toepassing op van buiten komend onheil.

9.3.10 De garantie vervalt in ieder geval wanneer het dier aan een derde wordt verkocht.

 

Artikel 10 – Reserveringen

10.1 Algemene onderdelen Garantie

10.2 Paarden onderdelen Garantie

10.3 Honden onderdelen Garantie

10.3.1 Koper kan een specifieke hond reserveren in overleg en met instemming van Verkoper. Deze hond wordt gespecificeerd door vermelding van en/of: Chipnummer, geslacht + uiterlijke kenmerken. Een reservering vindt enkel en uitsluitend plaats door middel van een koopovereenkomst en is enkel geldig vanaf het moment dat de aanbetaling in volledigheid is voldaan.  

10.3.2 Verkoper draagt er zorg voor dat deze hond identificeerbaar is.

10.3.3 Verkoper zal een hond gedurende maximaal 30 dagen reserveren. Heeft Koper binnen 30 dagen na reservering de koop geannuleerd of het aanbod niet aanvaard, dan staat het Verkoper vrij om de hond aan een derde te verkopen.

10.3.4 Bij reservering dient Koper een aanbetaling te doen van 10% van de aankoopsom. Dit bedrag wordt bij aankoop in mindering gebracht op de aankoopsom. Indien uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen kan het voorschot een hoger of lager percentage bedragen.

10.3.5 Een reservering kan door Koper geannuleerd worden binnen 30 dagen na aanvang reservering. In beginsel wordt de aanbetaling niet terugbetaald, tenzij sprake is van overmacht bij Verkoper.

10.3.6 Verkoper zal een hond gedurende maximaal 48 uur reserveren indien de aanbetaling niet of niet volledig is voldaan.

 

Artikel 11 – Ontbinding

11.1 Algemene onderdelen Garantie

11.1.1 Koper kan de overeenkomst slechts ontbinden op grond van de wettelijke bepalingen of in onderling overleg met Verkoper.

11.1.2 Verkoper is bevoegd om de overeenkomst te ontbinden als Koper haar verplichting uit deze Overeenkomst niet nakomt, opzettelijk informatie achter heeft gehouden of niet in staat blijkt te zijn om voor een dier te zorgen. Een en ander ter beoordeling van en naar keuze van Verkoper.

11.1.3 Verkoper is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden indien:

 1. Koper de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
 2. na het sluiten van de Overeenkomst Verkoper ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
 3. Koper bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 4. na het sluiten van de Overeenkomst Verkoper ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Koper het dier kan verwaarlozen of mishandelen.

11.2 Paarden onderdelen Garantie

11.3 Honden onderdelen Garantie

11.3.1 Indien ontbinding plaatsvindt, dient Koper de hond terug te geven en zal Verkoper de koopsom terugbetalen. Er kan geen aanvullende schadevergoeding gevorderd worden door Koper.

11.3.2 Verkoper kan de overeenkomst in ieder geval ontbinden als er sprake is van overmacht en nakoming blijvend onmogelijk is geworden of in het geval een specifieke gereserveerde hond komt te overlijden.

11.3.3 Annulering van de overeenkomst door Koper na de reserveringsperiode is niet mogelijk.

11.3.4 Verkoper is bevoegd de overeenkomst te ontbinden na een periode van 48 uur met ingang van het tekenen van de overeenkomst indien de aanbetaling niet of niet volledig is voldaan.

 

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

12.1 Indien Koper aantoont dat hij schade heeft geleden door een handelen of nalaten van Verkoper, is de aansprakelijkheid van Verkoper beperkt tot maximaal eenmaal de aankoopsom.

12.2 Verkoper heeft te allen tijde het recht om de door Koper te lijden of geleden schade voor zover mogelijk te voorkomen of te verminderen.

12.3 Onder schade wordt uitsluitend verstaan schade aan personen, schade aan zaken en directe vermogensschade.

12.4 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, boetes, imagoschade, schade door verlies of beschadiging van gegevens, vorderingen/aanspraken van derde(n) en schade door bedrijfsstagnatie.

12.5 De aansprakelijkheid van Verkoper vervalt geheel indien Koper tot euthanasie van de hond overgaat zonder toestemming van de Verkoper.

12.6 De beperking van de aansprakelijkheid uit dit artikel geldt niet voor zover de schade het gevolg is van opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid van leidinggevende(n) van de Verkoper.

12.7 De in dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van de door Verkoper ingeschakelde personen of derden, die derhalve hierdoor een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperking hebben.

12.8 Een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

12.9 Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Verkoper is uitgegaan van de door Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid door Verkoper kenbaar behoorde te zijn.

 

Artikel 13 – Overmacht

13.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen hieromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de Verkoper geen invloed kan uitoefenen en waardoor Verkoper niet in staat is om haar verplichtingen na te komen. Hieronder worden in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen: een virus of besmettelijke ziekte in het kennel van Verkoper, brand, diefstal, vermissing, ongevallen, overlijden van het dier, ziekte van Verkoper, stakingen, extreme weersomstandigheden, terrorisme, internetonderbrekingen en storingen.

13.2 Verkoper kan zich ook op overmacht beroepen als de overeenkomst is gesloten en voor het afnemen van de hond er een overmacht situatie optreedt.

13.3 Tijdens overmacht wordt de leveringsverplichting van Verkoper opgeschort en Verkoper is gedurende deze periode niet schadeplichtig.

13.4 De Koper kan zich niet beroepen op overmacht, met uitzondering van het in artikel 10.5 bepaalde.

 

Artikel 14 – Vrijwaring

14.1 De Koper vrijwaart Verkoper, diens ondergeschikten en hulppersonen voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Koper toerekenbaar is.

14.2 Koper vrijwaart Verkoper voor vorderingen van derden wegens schade die is veroorzaakt doordat Koper aan Verkoper onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.

14.3 Koper vrijwaart Verkoper voor schade die derden lijden door toedoen van het dier.

 

Artikel 15 – AVG en Privacy

15.1 Tussen Koper en Verkoper worden persoonsgegevens uitgewisseld. Beide partijen verklaren de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) na te leven.

15.2 Verkoper treedt op als verwerkingsverantwoordelijke, tenzij anders overeengekomen.

15.3 Verkoper gebruikt persoonsgegevens voor het volgende:

 1. om het contact en de relatie met de Koper te kunnen onderhouden;
 2. het uitvoeren van de Overeenkomst;
 3. voor de uitwisseling van persoonsgegevens met derden als dat nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst (bijvoorbeeld als er een transportbedrijf dient te worden ingeschakeld);
 4. om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 5. om bezoekgedrag op de website te analyseren;
 6. voor een goede bedrijfsvoering.

15.4 Verkoper kan derden inschakelen. Deze derden kunnen persoonsgegevens verwerken in de hoedanigheid van (sub)verwerker.

15.5 Verkoper heeft adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik.

15.6 Er kan om inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens gevraagd worden die Verkoper over de betreffende vrager verwerkt. Na de aanvraag levert Verkoper binnen vier weken een overzicht aan van de persoonsgegevens. De aanvraag kan schriftelijk geschieden aan het adres van Verkoper. Als er onjuistheden zijn in de geregistreerde persoonsgegevens, ontvangt Verkoper graag een verzoek tot correctie of verwijdering van de gegevens. Verkoper kan voor het verzoek om opgave een wettelijke vergoeding in rekening brengen.

15.7 Verkoper verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als daartoe een wettelijke plicht bestaat of als dit voortvloeit uit de Overeenkomst op basis van toestemming. De Koper is verantwoordelijk voor het correct en conform wetgeving aanleveren van de persoonsgegevens.

 

Artikel 16 – Vervaltermijn

16.1 Vorderingen en andere bevoegdheden van Koper uit welke hoofde dan ook jegens Verkoper in verband met het uitvoeren van de Overeenkomst door Verkoper, vervallen in ieder geval een jaar na het moment waarop Koper bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

 

Artikel 17 – Toepasselijk recht en forumkeuze

17.1 Op alle Overeenkomsten tussen Verkoper en Koper is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag (CISG) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

17.2 Alle geschillen tussen Verkoper en Koper worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Verkoper zijn vestigingsplaats heeft. Niettemin heeft Verkoper het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.